Salliva UAS-ilmatilavyöhyke Otaniemenranta-Laajalahti UAS, 4.-10.6.2022

Otaniemenranta-Laajalahti UAS

Otaniemenranta-Laajalahti UAS, SFC-120m AGL, 4.-10.6.2022

601138N 0245108E - 601121N 0245147E - 601056N 0245037E - 601104N 0245015E - 601107N 0245014E - 601138N 0245108E

Sallivalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä Drone Tournament 2022 tapahtumaan osallistuvat miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät (UAS) ovat vapautettu miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitetuista kategoriaa avoin koskevista vaatimuksista seuraavasti:

4 artikla, kohta 1a

a) miehittämätön ilma-alusjärjestelmä kuuluu johonkin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/945 vahvistetuista luokista tai se on yksityisesti rakennettu tai täyttää 20 artiklassa määritellyt ehdot.

4 artikla, kohta 1c

c) kauko-ohjaaja varmistaa, että miehittämätön ilma-alus pidetään turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella;

  • Tätä kohtaa koskeva vapautus myönnetään osittaisena siten, että vapautus ei koske ihmisjoukon päällä tapahtuvaa lentämistä. Ihmisjoukkoon pidetään vähintään lentokorkeutta vastaava etäisyys 1:1 säännön mukaisesti. Lisäksi kaikkea lentämistä ulkopuolisten ihmisten päällä vältetään mahdollisimman paljon toimintamenetelmissä kuvattujen menetelmien avulla. Tarkoituksellisesti ulkopuolisten ihmisten päällä ei lennetä lainkaan.

4 artikla, kohta 1d

d) kauko-ohjaaja harjoittaa miehittämättömällä ilma-aluksella toimintaa kaiken aikaa suorassa näköyhteydessä, paitsi seuraa minua -tilassa lennettäessä tai liitteessä olevassa A osassa määritettyä miehittämättömän ilma-aluksen tähystäjää käytettäessä.

  • Tätä kohtaa koskeva vapautus myönnetään osittaisena siten, että vapautus koskee ainoastaan mahdollisuutta käyttää miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tähystäjiä, jotka ovat luotettavassa radiopuhelinyhteydessä kauko-ohjaajaan, mutta ei välttämättä seiso tämän vierellä. Vapautuksella ei ole tarkoitus mahdollistaa varsinaisia BVLOS-lentoja, vaan EVLOS lennot lähellä kauko-ohjauspaikkaa.

7 artikla, kohta 1

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”avoin” harjoitettavassa toiminnassa on noudatettava liitteessä olevassa A osassa vahvistettuja toimintarajoituksia. Tätä kohtaa koskevat vapautukset esitetty tarkemmin alempana kohdassa UAS.OPEN.020.

UAS.OPEN.020, kohta 5

Toimintaa harjoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella,

a) jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 250 g ja suurin käyttönopeus alle 19 m/s, kun kyseessä on yksityisesti rakennettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä; tai

b) joka täyttää 20 artiklan a alakohdassa määritellyt vaatimukset;

c) jossa on luokan C0 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 1 osassa; tai

d) jossa on luokan C1 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 2 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen järjestelmä ja paikkatietoisuustoiminto ovat aktivoituina ja päivitettyjä.

  • Tätä kohtaa koskeva vapautus myönnetään siten, että alakategorian A1 suurimman sallitun lentoonlähtömassan sijaan noudatetaan Artikla 4, kohta 1 (b) mukaista avoimen kategorian yleistä 25 kg rajaa suurimman sallitun lentoonlähtömassan osalta, eikä muita tässä kohdassa mainittuja ilma-alusta koskevia ehtoja noudateta.

UAS.OPEN.060, kohta 2b

2) Lennon aikana

b) kauko-ohjaajan on pidettävä miehittämätön ilma-alus suorassa näköyhteydessä ja tähystettävä jatkuvasti miehittämätöntä ilma-alusta ympäröivää ilmatilaa välttääkseen riskin yhteentörmäyksestä miehitettyjen ilma-alusten kanssa. Kauko-ohjaajan on keskeytettävä lento, jos toiminta aiheuttaa riskin muille ilma-aluksille, ihmisille, eläimille, ympäristölle tai omaisuudelle.

  • Tätä kohtaa koskeva vapautus myönnetään osittaisena siten, että vapautus koskee ainoastaan mahdollisuutta käyttää miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tähystäjiä, jotka ovat luotettavassa radiopuhelinyhteydessä kauko-ohjaajaan, mutta ei välttämättä seiso tämän vierellä. Vapautuksella ei ole tarkoitus mahdollistaa varsinaisia BVLOS-lentoja, vaan EVLOS lennot lähellä kauko-ohjauspaikkaa.

 

UAS.OPEN.060, kohta 4

4) Edellä olevan 2 kohdan b alakohdan soveltamiseksi kauko-ohjaajia voi avustaa miehittämättömän ilma-aluksen tähystäjä. Tällöin kauko-ohjaajan ja miehittämättömän ilma-aluksen tähystäjän välillä on oltava selkeä ja tehokas viestintäyhteys.

  • Tätä kohtaa koskeva vapautus myönnetään osittaisena siten, että vapautus koskee ainoastaan mahdollisuutta käyttää miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tähystäjiä, jotka ovat luotettavassa radiopuhelinyhteydessä kauko-ohjaajaan, mutta ei välttämättä seiso tämän vierellä.